لهستانی ها با ریختن رنگ قرمز ، به منع تقریباً کامل سقط جنین اعتراض می کنند