مأموران FBI با دستور در فلوریدا به ضرب گلوله کشته شدند: رسما