مادرید اولین پرونده از مدل COVID-19 برزیلی را باز می کند