مارک ترامپ پس از کبودی به سمت ریاست جمهوری و حمله به کاپیتول تیره شده است