مار-آ-لاگو ترامپ درباره نقض ماسک COVID-19 هشدار داده است