مالزی می خواهد گزارش دو شهروند بازداشت شده در افغانستان را تایید کند