ماکرون هیچ «بازنده مریضی» در مسابقه واکسن COVID-19 با انگلیس نیست: ریاست جمهوری فرانسه