مایک پنس ، معاون رئیس جمهور ، اشاره به بیست و پنجمین متمم سرنگونی ترامپ را رد کرد