متحدان فله ای پیش از اعتراضات آخر هفته با زندان روبرو می شوند