متخصصان می گویند ، واکسن جهانی علیه COVID-19 راهی ناهموار در پیش دارد