محققان می گویند اطلاعات نادرست آنلاین که منجر به محاصره پایتخت شد “رادیکالیزاسیون” است