محققان CDC شواهد اندکی در مورد مدیریت عفونت COVID-19 در مدارس خصوصی می بینند