مدارس ابتدایی هلند با اولین تخفیف اقدامات COVID-19 طی چند ماه بازگشایی می شوند