مدرن می گوید این واکسن در برابر انواع COVID-19 مثر است. آزمایش تقویت کننده اضافی برای یک سویه آفریقای جنوبی