مدرن می گوید مصونیت در برابر واکسن COVID-19 حداقل برای یک سال باقی مانده است