مدرن می گوید واکسن COVID-19 در برابر انواع مختلف در انگلستان و آفریقای جنوبی موثر است