مراکش کمپین واکسیناسیون علیه COVID-19 را آغاز می کند