مرکل از شیوع “کندتر” واکسن COVID-19 اتحادیه اروپا دفاع می کند