مرکل با افزایش بی صبری اجلاس واکسن COVID-19 را برگزار می کند