مرگ ناشی از COVID-19 در بلژیک به 20 هزار نفر می رسد که هنوز هم در بالاترین سرانه در جهان است