مصر از یک معبد دفن باستانی در جنوب قاهره رونمایی کرد