مطالعه جدید آکسفورد تأخیر در دوز دوم واکسن COVID-19 را تأیید می کند: رئیس بهداشت انگلستان