مطلع گفت فیس بوک “در سایه کار می کند” ، در حالی که قانونگذاران آمریکایی خواستار تحقیقات هستند