معامله معمار ایران در میان پیشکسوتانی که برای وزارت امور خارجه بایدن انتخاب شده اند