معترضین لبنانی علیه محاصره ، بارونهای سیاسی طرابلس را هدف قرار داده اند