معدن نجات امیدواری برای معدنچیان چینی دستگیر شده است