معلمان در شیکاگو فقط به کلاسهای از راه دور رأی می دهند و ادعا می کنند که مدارس در برابر COVID-19 خطرناک هستند