مقاله استیضاح ترامپ برای ارسال به سنا ، باعث ایجاد یک پرونده قضایی شد