مقامات اسپانیایی با افزایش موارد واکسن 19 ، مورد انتقاد قرار می گیرند