مقامات بهداشتی نیوزلند در حال بررسی یک مورد احتمالی COVID-19 در جامعه هستند