مقام هنگ کنگی می گوید در بیانیه مشترک حق تحویل نامه پست شهری به انگلیس داده نمی شود