ملبورن محدودیت های جدیدی را برای COVID-19 اعمال می کند ، زیرا کارگر هتل در Open Australian نتایج مثبتی می دهد