ملی گرایی واکسن جهان را در آستانه “شکست اخلاقی فاجعه بار” قرار می دهد: رئیس سازمان بهداشت جهانی