منابع می گویند برزیل با بوروکراسی چین برای دریافت مواد اصلی واکسن مبارزه می کند