مناطق اسپانیا اقدامات COVID-19 را دو برابر کرده اند