موارد جدید روزانه COVID-19 در فرانسه در هنگام ظهور قفل سوم همچنان زیاد است