موارد جدید COVID-19 در ایالات متحده برای سومین هفته متوالی سقوط می کند و باعث کاهش بستری در بیمارستان می شود