موارد جدید COVID-19 در فرانسه با کمترین سرعت در طول یک سال در حال رشد است