موارد هندی COVID-19 از اوج به پایین منتهی می شود و خواستار خاموش شدن آن می شود