“موسیقی درد را تسکین می دهد”: ویولن سل سل پاریسی در پایان زندگی برای بیماران بازی می کند