مکزیک تحت تأثیر مرگبارترین هفته بیماری همه گیر COVID-19 تاکنون قرار دارد