مکزیک ممکن است دوزهای دیگر واکسن COVID-19 را به تأخیر بیندازد و این امکان را برای سفارشات خصوصی فراهم می کند