میخانه آکسفورد که 450 سال توسط دانشجویان ، دانشمندان و نویسندگان دوست داشت ، تسلیم COVID-19 شد