میکرونزی اقیانوس آرام اولین مورد COVID-19 را ثبت کرد