نارضایتی ، دستگیری در ترکیه به دلیل پوستر در مکه با پرچم های LGBT