“نترسید”: رستوران ها و سالن های ورزشی لهستان با محدودیت های “غیرقابل اجرا” مخالفت می کنند