نجاتگران وایکینگ اقیانوس صدها مهاجر را از لیبی خارج می کنند