نخست وزیر انگلیس اتحادیه اروپا را مقصر می داند ، زیرا ایرلند شمالی فشارهای ایرلندی را به توقف بازرسی های پس از Brexit تحمیل می کند