نخست وزیر انگلیس جانسون: هنوز هیچ دلیل قانع کننده ای برای تأخیر در بازگشایی وجود ندارد