نخست وزیر جانسون می گوید انگلیس به دنبال راه هایی برای دفاع در برابر نسخه برزیلی COVID-19 است